اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا برزویی
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

فرهنگ و ارتباطات

سردبیر

دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرهنگ و ارتباطات

 • homayounisu.ac.ir
 • 021-88094913

جانشین سردبیر

دکتر محمدصادق نصراللهی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع

سیاستگذاری فرهنگی

 • m.nasrollahiisu.ac.ir
 • 021-88094913

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسینعلی سعدی
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه فرهنگ و ارتباطات

 • saadiisu.ac.ir
 • 021-88094913
دکتر محمدهادی همایون
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرهنگ و ارتباطات

 • homayounisu.ac.ir
 • 021-88094913
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

علوم سیاسی

 • shariatisu.ac.ir
 • 021-88094913
دکتر شمس الله مریجی
استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

دانش اجتماعی مسلمین

 • marijibou.ac.ir
 • ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۰۰
دکتر موسی نجفی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مطالعات تمدنی

 • mnajafiihcs.ac.ir
 • 021-88094913
دکتر ناصر باهنر
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرهنگ و ارتباطات

 • nbahonargmail.com
 • 021-88094913
دکتر عبدالحسین کلانتری
دانشیار دانشگاه تهران

سیاستگذاری ارتباطی

 • abkalantariut.ac.ir
 • 021-61111
دکتر وحید خاشعی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

مدیریت رسانه

 • vahid.khasheigmail.com
 • 021-44737626

ویراستار ارشد

دکتر علی احمدی
عضو گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

جغرافیای فرهنگی

 • a.ahmadiisu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر هادی غیاثی فتح‌آبادی
مدیر داخلی

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

 • hadi.ghiasigmail.com