فرایند پذیرش مقالات

 فرآیند پذیرش مقالات

  • مقاله‌های دریافت شده پس از بررسی و پذیرش اولیه، برای ارزیابی به حداقل 2 نفر از داوران صاحب‌نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیأت تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد.
  • پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیأت تحریریه است.
  • نوع داوری: همترازخوانی پینهان دوطرفه.