داوران

راهنمای داوران

از داوران درخواست می‌شود، نکات ذیل را در داوری، مورد توجه قرار دهند:
1. مقاله‌های ارسالی به نشریه قبلاً توسط سردبیر نشریه مورد بررسی اولیه قرار گرفته است، در صورت تناقض با اهداف و سیاست‌های نشریه، باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
2. برای اجتناب از سوگیری، اسامی نویسند(گان) و داور(ان) مشخص نمی‌باشد (همترازخوانی پنهان دوطرفه/ Double-Blind Peer Review).
3. در صورت وجود تعارض منافع برای داور(ان) باید سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
4. مقالات در سامانه مشابهت‌یاب سمیم‌نور از جهت سرقت علمی بررسی می‌شوند، در صورت اطمینان و یا وجود شبه از سرقت علمی می‌‌بایست سریعاً به سردبیر اطلا‌ع‌رسانی نمائید.
5. داور(ان) موظف‌ بوده ظرف حداکثر 14 روز نتایج داوری را ارسال نمایند.
6. هفت روز پس از ارسال مقاله، یادآوری برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
7. در صورتی‌که ظرف 14 روز پس از ارسال مقاله برای داور(ان)، نتیجه واصل نگردد، یادآوری دوم برای داور(ان) ارسال می‌گردد.
8. در صورتی که داور(ان) ظرف سه روز از یادآوری دوم نتیج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهد، مقاله به داور(ان) دیگر ارسال خواهد شد.
9. در صورتی‌که داور اصلاحاتی کلی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای داور ارسال خواهد شد.
10. در صورتی‌که داور اصلاحاتی جزئی درخواست نماید این درخواست از طرف دفتر نشریه برای نویسنده مسئول مقاله ارسال و پاسخ به همراه مقاله اصلاح شده برای سردبیر ارسال خواهد شد.
11. در داوری مجدد، داور موظف است ظرف هفت روز نظر خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نماید.
12. داور(ان) در داوری مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نماید؛ مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات نویسند(گان) ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13. در صورتی‌که داور(ان) به طور اتفاقی نویسند(گان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است داور بدون آشکار کردن این مسأله، داوری را انجام دهد.
14. در صورتی‌که نویسند(گان) به طور اتفاقی داور(ان) مقاله را شناسایی نماید، لازم است نویسند(گان) بدون آشکار کردن این مسأله، اصلاحات را انجام دهد.
15. مقاله جهت بررسی برای حداقل دو داور ارسال می‌گردد و نتیجه آن به شرح ذیل تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه به نویسنده مسئول اعلام می‌گردد:
      - در صورتی‌که هر دو داور مقاله را قابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.
      - در صورتی‌که هر دو مقاله را غیرقابل پذیرش اعلام نمایند، مقاله برای تصمیم‌گیری در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.     
      - در صورتی‌که بین دو داور اختلاف نظر باشد، مقاله با نظر سردبیر برای داور سوم ارسال خواهد شد.
16. جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیل کنید.

فهرست داوران

نام داور رشته تخصصی
مرتضی آخوندی
حسام الدین آشنا
زهرا اجاق
محمدصابر اسدی
اصغر افتخاری
محمدصادق افراسیابی
الهام اکبری
دکتر الهام
علی الهی خراسانی
سیدمجید امامی
دکتر امینیان
سجاد ایمانی پور فرهنگ و ارتباطات
حبیب الله بابایی
ناصر باهنر
محمدرضا برزویی
حسن بشیر
رضا بنی اسد
عبدالله بیچرانلو
علیرضا پویا
طاهره جعفری
نادر جعفری هفتخوانی
ابوالحسن حسینی
سیدجواد حسینی
مهدی حمزه پور
محمدحسن خانی
حامد خانی (فرهنگ مهروش)
حسن خجسته
عبدالکریم خیامی فرهنگ و ارتباطات
دکتر دهقان زاده
اعظم راودراد
علی اکبر رزمجو
محسن رضائی صدرآبادی
محمدرضا روحانی.
محمدحسین ساعی فرهنگ و ارتباطات
علی سلیمانی
محمد سلیمانی
محمدمهدی سیار
محسن شاکری نژاد.
احسان شاه قاسمی.
جبار شجاعی
محمدحسین شعاعی
محمدجواد صادقی مجد
میثم صداقت زاده
سیاوش صلواتیان
مجتبی صمدی فرهنگ و ارتباطات
سید سجاد طباطبایی نژاد
شهاب طلایی شکری فرهنگ و ارتباطات
امیررضا عباس زاده باویلی فرهنگ و ارتباطات
ایمان عرفان منش
فاطمه عظیمی فرد
رسول علم الهدی
نوید عمیدی مظاهری
مصطفی غفاری
سیدمحمدمهدی غمامی
محمدعلی غمامی
میثم فرخی
عاصمه قاسمی فرهنگ و ارتباطات
احمدعلی قانع
کمیل قیدرلو
سینا کلهر
محمدهادی گرامی
دکتر لبافی
محسن لبخندق
امیدعلی مسعودی فرهنگ و ارتباطات
سیدمجید مطهری نژاد
محمدسعید مهدوی کنی
حسین مهدی پور
سجاد مهدی زاده
حسین مهربانی فر
سید محمد موسوی
مسلم نادعلی زاده فرهنگ و ارتباطات
محمدصادق نصرالهی
محمدصادق نصرت پناه
معصومه نصیری
محمد نوروزی
محمدعلی هرمزی زاده
محمدهادی همایون
سید آرش وکیلیان