مؤلفه‌های تمایز بخش بین مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30497/lcc.2024.244421.1095

چکیده

نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور مورد تأکید ویژه‌ای است؛ چرا که موتور پیشرفت هر کشور، نیروی انسانی آموزش‌دیده است. همواره آموزش‌وپرورش یکی از ارکان اصلی تأمین نیروی انسانی یک کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو دولت‌ها توجه مضاعفی در بهینه‌سازی ساختار و محتوای آموزش و پژوهش دارند. مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی هر کشور نقش به‌سزایی در بهبود خدمات آموزش دارند. در این پژوهش سعی شده است ویژگی‌های عمومی مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب احصاء شود. هدف از انجام چنین مطالعه‌ای این است که آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ملی دیده شود و این جرقه‌ای باشد برای خط‌مشی‌گذاری در راستای ایجاد انواع مدارس غیردولتی که بهره‌ورى آموزشی و تربیتی بالایی داشته باشد. این پژوهش از نوع کیفی است و برای انجام آن از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است؛ ابتدا مفهوم مدرسه غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است سپس رهیافت‌های آن ایجاد مدارس غیردولتی بررسی و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مدارس غیردولتی در کشورهای مختلف اساساً معنای متفاوت از یکدیگر دارند و مؤلفه‌های تمایز بخش مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب جهان در پنج محور اصلی 1. نیروی انسانی 2. ساختار مدرسه 3. حدود اختیارات 4. میزان محدودیت 5. عوامل خاص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 آقازاده، احمد(1396). آموزش‌وپرورش تطبیقی، تهران: انتشارات سمت.
 آقازاده، احمد(1383). آموزش‌وپرورش در کشورهای پیشرفته صنعتی(آلمان و انگلستان)، انتشارات روان.
 یاری قلی، بهبود(1392). بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، 3(2)، 195-210.
 پاسالاری، حامد؛ عزیزی، نعمت اله و غلامی، خلیل(1401). بررسی تطبیقی رویکردهای آموزشی و آموزش‌های ضمن خدمت در نظام تربیت معلم ایران، فنلاند، انگلستان و ژاپن. مطالعات سیاست‌گذاری تربیت ‌معلم (پژوهش در تربیت ‌معلم)، 5(1)
 ابراهیمی مقدم، ندا و خوش‌چهره، محمد(1395). بررسی تطبیقی آموزش‌وپرورش کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه.
 معدن دارآرانی، عباس و عباسی، پروین(1386). نگاهی دوباره به آموزش‌وپرورش تطبیقی و رسالت‌های آن، تعلیم‌وتربیت.
فلاح‌پور، رضا(1387). ساختار آموزش‌وپرورش تا آموزش عالی 93 کشور جهان، وزارت آموزش‌وپرورش، معاونت آموزش‌وپرورش نظری و مهارتی.
 
 Jurishmita Borah (2021) Comparative Study Of Government Schools And Private School . Elementary Education Online, 20 (6), 2544-2551
Kishan, Satya. (2021). A Comparative Study in Public and Private Education Sector
Silva, Pedro & Nunes, Luis & Seabra, Carmo & Balcão Reis, Ana & Alves, Miguel. (2020). Student selection and performance in higher education: admission exams vs. high school scores. Education Economics. 28. 1-18. 1080/09645292.2020.1782846
Rakshmita, k. & Jashmin,k.s.(2018), “A comparative study on public & private funded schools in Chennai”, International journal of pure and applied mathematics, volume 120, No.5, 245-254
Heck, Joel. (2018). Lutheran Education: What Would Luther Think?
Christie, Pam & McKinney, Carolyn. (2018). Decoloniality and 'Model C' schools: Ethos, language and the protests of 2016. Education as Change. 21. 10.17159/1947-9417/2017/2332
Ceka,Ardita,Murati,Rabije. (2016). The Role of Parents in the Education of Children, Vol.7, No.5
Latham, M. (2015). Non-state actors in Education in Developing Countries. A Framing Paper. Draft for Discussion. Background paper to the Annual Research Symposium of the Center for Universal Education.
Scheunpflug, Dr & Wenz, Mark. (2015).Non-Governmental Schools in Primary and Secondary Education.
Plaatjes, Phillip. (2014). The nature, aims, and values of Seventh-day Adventist Christian education. 10.1007/978-94-017-8972-1_22
Pratham (2013). Annual Status of Education Report(Rural) 2012 Provisional.
Toma, E. & Zimmer, Ron (eds) (2012). Charter Schools. Special issue . Economics of Education Review. Volume 31, issue 2.
Sander, William & Cohen-Zada, Danny. (2008). Religiosity and parochial school choice: Cause or effect?. Education Economics.
Aspinall, Robert. (2008). Japanese Education and the Cram School Business: Functions, Challenges and Perspectives of the Juku (review). The Journal of Japanese Studies.
Fielden, John; LaRocque, Norman.(2008):The evolving regulatory context for private education in emerging economies (English). Education working paper series ; no. 14 Washington, D.C. : World Bank Group.
Noblit, G. W., Hare, R. D., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.
Brunetti, Gerald.(2020). Alternative Schools: Can They Survive?, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies,Volume 93.
Epple, Dennis, Romano, Richard and Zimmer, Ron, (2015), Charter Schools: A Survey of Research on Their Characteristics and Effectiveness, No 21256, NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research, Inc, https://EconPapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:21256.