دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

مؤلفه‌های تمایز بخش بین مدارس غیردولتی در کشورهای منتخب جهان

صفحه 1-26

10.30497/lcc.2024.244421.1095

ابوالفضل احسان فر


عوامل اصلی مؤثر بر تجاری سازی صنایع فرهنگی

صفحه 27-58

10.30497/lcc.2024.245083.1108

زینب زین الدینی؛ نسا شیخی؛ محمد وجدانی


فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه؛ با تمرکز بر جریان‌های فرهنگی فعال در این کشور

صفحه 59-102

10.30497/lcc.2024.244889.1107

محمدامین بهزادنسب؛ محمدرضا برزویی


تحلیل ابعاد فرهنگی بازی چوگان در ایران

صفحه 103-132

10.30497/lcc.2024.243164.1077

کیومرث مولادوست؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ معصومه شیرزاد مرکاوی


بررسی نقش توئیتر در اعتراضات آبان ماه1398 شهرتهران

صفحه 133-156

10.30497/lcc.2024.243234.1079

میثم شاکری؛ ماهان صیادی


تحلیل مدل ارتباطی پیامبر اسلام با مخالفان(ضعیف الایمان‌ها) در مدینه با تأکید بر تفسیر المیزان

صفحه 157-188

10.30497/lcc.2024.245559.1114

محمد سجاد کافی؛ مجید کافی؛ سیدمجید مطهری نژاد