دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1401، صفحه 124-248