دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اردیبهشت 1398، صفحه 17-198 

مقاله پژوهشی

«منطق» حصول پیشرفت در مبانی علوم اجتماعی ـ اسلامی؛ مبتنی بر شواهد قرآنی و روایی

صفحه 17-44

10.30497/lcc.2019.75377

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد


واکاوی مؤلفه‌های ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآنی و تعیین جایگاه آن‌ها در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران

صفحه 45-76

10.30497/lcc.2019.75378

جواد آقامحمدی


معنویت کارگشا و آلترگلوبالیسم عالم‌گیر؛ دو پاسخ مذهبی به نئولیبرالیسم جهانی

صفحه 77-104

10.30497/lcc.2019.75379

جونیلدو ای. بوریتی؛ مترجم: مریم غازی اصفهانی


نقش تغییرات فرهنگی در تزلزل مشروعیت حکومت‌ها، مطالعه موردی سیره امام صادق(ع) در مقابل بنی‌عباس

صفحه 105-132

10.30497/lcc.2019.75380

پرهام روشنایی


بررسی دیدگاه‌های انتقادی اندیشمندان غربی در مورد کالاانگاری رفتارهای دیگرخواهانه

صفحه 133-158

10.30497/lcc.2019.75381

محمد سلیمانی؛ امیر حسینی


ظرفیت‌های فرهنگی و ارتباطی جهانگردی در راستای دعوت اسلامی

صفحه 159-198

10.30497/lcc.2019.75382

نادر جعفری هفتخوانی؛ احمدرضا معصومی