دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1399، صفحه 17-341 

مقاله ترویجی

بازتولید قدرت در فضای اجتماعی

صفحه 17-44

10.30497/lcc.2020.75543

پرهام روشنایی


مقاله پژوهشی

بررسی کاربرد استعاره های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران

صفحه 45-60

10.30497/lcc.2020.75544

محمد امین مذهب؛ مصطفی شهیدی تبار


مقاله مروری

جنوب عراق و تحولات ژئوکالچر جهان اسلام: ریملند شیعی

صفحه 61-80

10.30497/lcc.2020.75545

علی احمدی


مقاله مفهومی

ایثار یا استیثار؛ کدام یک در منابع فقهی و نظام حقوقی اسلامی مرجح و تأثیرگذار در جامعه است؟

صفحه 81-108

10.30497/lcc.2020.75546

میلاد دهقانی؛ عباسعلی سلطانی؛ مرضیه فردوسی دولت شانلو


مقاله پژوهشی

تجزیه و تحلیل تأثیر فرهنگ ایثار بر قدرت نرم و امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 109-140

10.30497/lcc.2020.75547

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سیدغلامرضا دوازده‌امامی؛ محمودرضا رهبر قاضی


تحلیل دوگانه‌ی «رفتار – کُنش» و «بازخورد – بازتاب» در فلسفه‌ی روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به حکمت متعالیه

صفحه 141-166

10.30497/lcc.2020.75548

سعید اشیری


مقاله ترویجی

تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه

صفحه 167-186

10.30497/lcc.2020.75549

محمدحسین رحمتی


مقاله پژوهشی

الگوی تفاوت‌های فرهنگی از منظر قرآن کریم، با تأکید بر تفسیر المیزان

صفحه 187-220

10.30497/lcc.2020.75550

محمدصادق نصراللهی؛ محسن جوهری؛ محمدعلی فائضی؛ محمد قائمی راد


سنخ‌شناسی مسائل مربوط به اقتصاد فرهنگ در حوزه تولید فیلم‌های سینمایی در ایران

صفحه 221-260

سینا عصاره نژاد دزفولی


مقاله ترویجی

جنسیت شناسی معرفتی: دانش سلطه در اندیشه دوروتی اسمیت

صفحه 261-282

10.30497/lcc.2020.75552

هلاله غفوری


مقاله پژوهشی

نقش نهادهای فرهنگی و ارتباطی در تحولات هویت جنسیتی زنان در دوره قاجار

صفحه 283-310

10.30497/lcc.2020.75553

محمدامین مهدی زاده؛ سجاد مهدی زاده


مقاله مروری

بررسی سیاست‌های فرهنگی در جمهوری خلق چین

صفحه 311-334

10.30497/lcc.2020.75554

محمد جواد بادین فکر